OSA

OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM

www.osa.cz

Co dělají:  OSA je neziskové občanské sdružení Ochranný svaz autorů, který zastupuje autory hudby, textaře a nakladatele při správě jejich autorských práv.

Historie ochrany autorských práv sahá v českých zemích až do 19. století. V roce 1919 vznikl OSA. Od této doby se OSA jakožto sdružení několikrát transformoval. V současné době je OSA občanské sdružení, které je ze zákona pověřeno správou autorských práv. OSA zastupuje asi 7000 českých skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv. Z nich je 600 členů OSA a na odměny ve výši průměrného platu dosáhne zhruba 260 z nich. Na základě mezinárodních smluv zastupuje OSA asi milion zahraničních vlastníků autorských práv.

OSA prodává licence nejen v segmentu veřejných produkcí, ale i ve vysílání a přenosech, prodeji nahrávek a v některých případech i tak zvané synchrolicence. Synchrolicence je souhlas se zařazením hudebního díla do díla audiovizuálního. Naopak OSA nemá nic společného s notovými záznamy, ani s jejich půjčováním. V tomto případě tedy žádné souhlasy s užitím neuděluje a ani neinkasuje žádné odměny pro nositele práv k nim.

Peníze inkasované za užití skladby, ke které OSA prodá licenci, se dle rozúčtovacího řádu rozdělují autorům, případně nakladatelům a dědicům autorských práv. Tento řád je zveřejněn na webových stránkách www.osa.cz.

Samostatnou a zvláštní kapitolou jsou příjmy OSA i ostatních kolektivních správců, z neidentifikovatelných zdrojů (nenahrané nosiče a přístroje určené k rozmnožování…). Ty se rozúčtovávají podle poměrného klíče ve vztahu k identifikovatelným zdrojům. Pravidla OSA, podle kterých se v současnosti tato instituce řídí, si autoři vybojovávali a upravovali je po mnoho let. Je na každém z autorů, jakým způsobem je odhodlán tato pravidla ovlivňovat.

Ohláška díla

Ohlásit své dílo na OSA je důležité hned ze dvou důvodů. Tím prvním je identifikace díla a následná odměna autora, kterou dostane podle rozúčtovacího řádu OSA, je-li dílo řádně nahlášeno jako užité. Na podíl z neidentifikovatelných příjmů, který se přičte k částce za užití díla, má nárok každý zastupovaný autor. Poměr těchto dvou částek je řízen opět rozúčtovacím řádem a jeho jednotlivými kapitolami. Druhým, neméně důležitým, důvodem pro ohlášení díla je jeho ochrana v případě, kdy vám někdo ukradne hudební nápad. Pokud dojde k soudnímu řízení a vy máte své dílo registrované u OSA, pak sice ještě zdaleka nemáte vyhráno, protože případný soud bude rozhodovat na základě posudku odborníků v otázkách hudby, ale máte důkaz, že vaše skladba vznikla a byla registrována jako první.

Jak ohlásit své dílo na OSA?

V současné době jsou dvě varianty, jak zaregistrovat své dílo u OSA. První způsob je klasický papírový (ohlášku je možné získat na OSA nebo si ji lze stáhnout na webu OSA), druhý je elektronický (přes portál INFOSA na webu OSA). Autorům hudby doporučujeme vyplňovat I aranžmá jednotlivých skladeb a event. doplňovat ohlášku o MP3 nahrávky, které budou na OSA uloženy.

Rozdíl mezi zastupovaným a členem OSA

Zjednodušeně: Zastupovaným je autor, nakladatel, dědic, který uzavřel s OSA smlouvu o zastupování a zaplatil poplatek 500 Kč.

Členy se pak mohou stát pět let zastupovaní autoři, kteří vydělávali ročně alespoň 80 000 Kč po dobu čtyř po sobě jdoucích let nebo 1 000 000 Kč v celkovém součtu po dobu pěti let. Autoři a dědicové práv z oblasti vážné hudby mají tyto částky pro přijetí za členy sníženy o jednu třetinu. Za člena musí být jednotliví zastupovaní přijati Valným shromážděním OSA. Poté získávají hlasovací právo na Valném shromáždění OSA, mohou kandidovat do jednotlivých komisí OSA a především do Dozorčí rady, nejvyššího orgánu OSA.

 • OSA zastupuje autory hudby, zhudebněných textů a dědice těchto děl.
 • OSA ze zákona například vybírá a rozúčtovává odměny za:
  1. prodej rozmnoženin hudebního díla,
  2. veřejné provozování živé i reprodukované hudby,
  3. prodej nenahraných zvukových a zvukově obrazových nosičů a přístrojů určených ke zhotovení rozmnoženin,
  4. za pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla,
  5. zpoplatněný přenos hudebních děl, šířených éterem i kabelem.
 • Dědici autorských práv jsou ze zákona oprávněni udělovat licence s užitím po dobu 70 let od úmrtí autora a za toto užití požadovat odměnu. I zde platí, že musí mít podepsanou smlouvu s OSA.
 • Honoráře vyplácí OSA od roku 2011 4x ročně (kromě výdělku do 500 Kč), viz rozúčtovací řád OSA.

ZASTUPOVANÝ

 • Je autor, dědic nebo nakladatel, který uzavřel s OSA smlouvu o zastupování.
 • Nově zastupovaný má nárok na zpětné doúčtování odměn za tři roky zpátky.

ČLEN

 • Je zastupovaný autor, dědic nebo nakladatel.
 • Je zastupován alespoň 5 let.
 • Splňuje stanovený roční honorářový limit.
 • Byl přijat Valným shromážděním za člena OSA.
 • Má možnost aktivně se podílet na činnosti sdružení a kandidovat do jednotlivých komisí a Dozorčí rady.

Členství pro autora zaniká, pokud nesplňuje podmínku výdělku po pět po sobě jdoucích let, opět je ale může získat zpět. Naopak členství nezaniká těm, kteří coby členové překročili šedesát let života, a těm, kteří byli členy deset a více let.

Rada SAI: Každou smlouvu konzultujte s odborníkem, právníkem OSA, Intergramu, MusicDok nebo SAI.

Rada MusicDok: Pokud si nejste jisti, jaké právní zastoupení ze zmíněných společností vám může pomoc s vaším problémem nejlépe, napiště nám email na martin@musicdok.com a my vám poradíme.

Repertoárový list

Je třeba, aby interpreti dodávali pořadatelům hudebních akcí repertoárový list, soupis všech skladeb, které na vystoupení budou hrát, a doporučujeme, aby tento list byl součástí smlouvy s pořadatelem. Potvrzený repertoárový list dodá pořadatel na OSA a dle něj se pak rozúčtují autorům odměny (pokud mají své skladby řádně registrovány na OSA formou ohlášky díla). Doporučujeme, abyste potvrzené kopie repertoárových listů doručili na OSA sami a tím chránili své autory nebo sami sebe, pokud jste autor i interpret. Ohlášením díla a vyplňováním

repertoárového listu navýšíte své příjmy od OSA. Autoři hudby nebo textaři by si měli zkontrolovat, zda jsou jejich produkovaná díla hlášena na příslušných místech.

Hudební kluby mají zpravidla uzavřenou smlouvu s OSA i s Intergramem, podle které platí paušální poplatek za hudební produkce živé i reprodukované hudby. Pořadateli, který hlásí repertoár na OSA a dodržuje pravidla pro provozování hudby, nevzniká žádná újma. Jedinou jeho povinností je odevzdat repertoárový list na OSA, a pokud neplatí výše zmíněný paušál, tak zaplatit příslušný poplatek OSA.

Nakladatelé

Nakladatelem je subjekt, který zastupuje autora nebo majitele práv zpravidla při veškerém užití jeho díla. Autor, který se rozhodne, že jeho dílo bude spravovat nakladatel, očekává, že jeho skladbu se podaří nabídnout k vydání tiskem či provozování v cizině a že tak vznikne ekonomický přínos pro obě strany. Nakladatel může zastupovat zahraničního majitele práv při užití jeho díla, eventuálně přetextování do jazyka státu, ve kterém působí. Výhodou pro autora by mělo být, že se o ekonomiku díla nemusí starat a může se věnovat autorství. Nevýhodou může být špatně postavená smlouva a při nečinnosti nakladatele, který majitele práv zastupuje, se pak stává tato smlouva finančně nevýhodnou. 

Rada SAI: Každou smlouvu konzultujte s odborníkem, právníkem

OSA, Intergramu, MusicDok nebo SAI.

Rada MusicDok: Pokud si nejste jisti, jaké právní zastoupení ze zmíněných společností vám může pomoc s vaším problémem nejlépe, napiště nám email na martin@musicdok.com a my vám poradíme.

V malém teritoriu ČR je pro nakladatele velmi obtížné, prodat zastupované dílo tak, aby procentní podíl, vyplývající ze smlouvy byl pro autora výhodný. Smlouvy s celosvětovým rozsahem jsou lákavé, ale velmi obtížně se naplní jejich očekávání. Kvalita nahrávek a rozsah tvorby ve světových hudebních bankách ukazuje, že dostat se na světový trh je velmi obtížné a mnohdy nemožné. Jistou výhodou může být zařazení vaší tvorby do hudební knihovny i bez celkové nakladatelské smlouvy, kdy při neúspěšnosti nakladatele při prodeji vaší tvorby by byla tato smlouva finančně velmi nevýhodná.

Alternativní zastupování

OSA zastupuje autora při udělování souhlasu ke všem užitím, anebo ho nezastupuje. Výjimku lze sjednat pouze pro udělování souhlasu s tzv. synchronizací. Pokud nejste zastupovaný, musíte si např. na každém koncertě vyjednat s pořadatelem odměnu za autorské užití vašeho díla, pokud o ni máte zájem.

Zastupován x nezastupován

Někteří muzikanti řeší, jak jinak by mohli být zastupovaní, případně co pro ně znamená být nezastupovaný. Alternativou k OSA může být členství v jiném evropském ochranném svazu. Autor se může zastupovat také sám, ale pokud jsou jeho písně často hrané v rádiích, je pro něj těžké uhlídat, kolikrát na kterém rádiu jeho skladbu zahráli, pakliže

za to chce autorské odměny. Výhody a nevýhody proč být v OSA jsou popsány výše.

V České republice existují sdružení lidí, kteří jsou proti OSA a odrazují muzikanty, aby do tohoto sdružení vstoupili. Měli bychom si však uvědomit, že pokud by v ČR nefungoval OSA, tak by zde pravděpodobně vznikl jiný ochranný svaz, který by spravoval kolektivní práva a musel by se opět řídit autorským zákonem. Asi nejvhodnějším způsobem, jak se se zastupováním svých autorských práv vypořádat, je stát se zastupovaným OSA a snažit se na valných hromadách, které OSA pořádá, měnit fungování tohoto sdružení ve prospěch všech zastupovaných autorů tak, aby se dělo spravedlivě. Pokud se zároveň autor nebo hudebník stane členem SAI, má větší možnost ovlivňovat byrokratické hudební prostředí.

SAI také připomínkuje fungování OSA a změny v autorském zákoně. Každý autor si musí rozmyslet, co je pro něj nejvhodnější, a zda vůbec chce být jakkoliv zastupovaný a jestli chce, aby OSA udělovala licence k použití jeho díla, za které pak vybírá odměny.

Ve stanovách OSA je zaneseno, že nesouhlasí-li se zněním navrženého bodu některá ze tří skupin (textaři, skladatelé, nakladatelé), bod není schválen a poměr rozúčtování se dá změnit. Tím jsou chráněny jednotlivé skupiny proti přijetí pro ně nevýhodného hlasovaného návrhu. Týká se to například právě poměru odměn z prodaných nosičů atp.

Sdružení, která kritizují OSA, například www.svazautoru.org – Svaz nezávislých autorů (SNA), další je třeba www.stoposa.cz. Těchto sdružení je víc a snaží se upozornit na problematiku zastupování v ČR nebo např. tzv. „presumpci viny“ – odevzdávání peněz z každého prodaného prázdného nosiče a vypalovaček. OSA se k tomu vyjadřuje na svých webových stránkách.

PŘÍKLADY PROČ BÝT A NEBÝT V OSA

PROČ BÝT V OSA

 • Vaše tvorba bude spadat pod kolektivní smlouvy OSA, která prodává licence k užití díla, inkasované peníze dále rozděluje mezi autory.
 • Koncertní užití vaší tvorby je chráněno a ošetřováno licencí OSA.
 • Písničky a veškerá tvorba hraná v médiích jsou monitorovány a rozúčtovány autorům podle klíče OSA, i když zde není stoprocentní jistota, že zazní písnička v menším rádiu a bude vyúčtována. V tomto případě se jedná o desetiny haléřů. Viz web SAI, Rozúčtování rádií.
 • Pokud se z vaší písně stane hit, neuhlídáte sami, v kterých médiích a kolikrát ji hráli, a už vůbec nezvládnete ošetřit vybírání tantiém.

PROČ NEBÝT V OSA

 • Jestli si vaše tvorba nečiní nárok na to být v rotacích rádií a objevovat se v klipech nebo v TV pořadech, a pokud vám vydané skladby ošetří sám interpret nebo vydavatel, nebo si album vydáte sami, nevznikne vám žádná škoda nečlenstvím v OSA.
 • Když budete coby občasný autor-interpret koncertovat v klubech, budete mít jakousi zdánlivou mini výhodu, že za vás nebude pořadatel platit tantiémy na OSA a budete pro pořadatele levnějším spolupracovníkem (to je spíš výhoda pro pořadatele).
 • Z hudby pro reklamní účely, ke které si sami sjednáte podmínky se vám nebude strhávat režijní srážka OSA a ušetříte cca 15% z celkové možné tržby.
 • Můžete být členem jiné organizace, např. ve světě.

Nezastupovaní autoři a OSA

Pořadatelé nemají povinnost platit OSA za koncert, na kterém jsou provozována pouze nechráněná díla. Povinností pořadatele je nahlásit včas takové vystoupení na OSA. Pokud tak pořadatel neučiní, OSA má povinnost, stavět se k takové skutečnosti jako k nenahlášenému koncertu. Za nenahlášený koncert může být pořadateli vystavena pokuta, která vyplývá z licence.

Zdroj ke stažení: Muzikantův průvodce byrokracií, SAI