INTERGRAM

INTERGRAM

www.intergram.cz

Co dělají: Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Intergram byl založen v roce 1991. Jednou ze zakládajících organizací byl i SAI. Členy Intergramu se stali i výrobci. Ti jsou dnes sdruženi v Mezinárodní federaci hudebního průmyslu IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), zatímco umělci a jejich jednotlivé umělecké organizace se seskupili do Sdružení výkonných umělců (SVU). Výbor Intergramu je tvořen tedy již několik let šesti vydavateli a šesti zástupci profesních svazů. Intergram spravuje a rozděluje peníze zastupovaných umělců a vydavatelů.

K čemu je hudebníkům Intergram?

Chrání jejich práva kolektivními smlouvami s uživateli, inkasuje a rozděluje veškeré peníze z veřejného provozování nahrávek v ČR, ale na základě mezinárodních smluv i ze zahraničí. Určuje výši odměn z veřejného provozování všem uživatelům v souladu s autorským zákonem a na základě mezinárodních standardů, ale i ve vztahu k místním poměrům v našich hudebně-ekonomických podmínkách.

Kdo platí Intergramu?

Jednoduše ten, kdo při provozování své činnosti sděluje hudební výkony a záznamy veřejnosti – rozhlasové stanice, televize, pořadatelé koncertů a všichni podnikatelé, kteří využívají hudby jako podkres ve svém podnikatelském veřejném prostředí. Například obchody, restaurace, diskotéky a sportovní areály. Tedy všichni ti, kdo mají umístěnu aparaturu sloužící k šíření hudby, ale i mluveného slova.

PPD (Published Price to Dealer) cena je stanovena výrobcem. Za takovou cenu dodává vydavatel nosič na trh a z té je stanovena odměna pro autory, interprety, producenty. K této ceně pak přidá svá procenta ještě distributor a prodejce.  Je-li PPD 150 Kč, cena na trhu může být s DPH 250 až 299 Kč. Všichni autoři dostanou pak například 9,5 % ze 150 Kč, o které se podělí na základě výpočtu podílu tvorby na nahrávce.

Kdo je Intergramem vyplácen?

Jednoduše ten, kdo má uzavřenou smlouvu a jeho nahrávka je sdělována veřejnosti. I v případě společnosti Intergram platí, že neproplacené částky z provozování jsou vymahatelné tři roky nazpět z rezervního fondu Intergram.

Členy výboru Intergram sdruženými ve SVU jsou:

 

Členy výboru Intergram sdruženými v I FPI jsou:

 

IFPI je Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Česká národní sekce nevládní organizace má sídlo v Praze, hlavní sídlo je v Curychu. Sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů. Předmětem působnosti ČNS IFPI je ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů na základě ustanoveni Římské úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací. Výrobci sdružení v IFPI tvoří více než 95 % světové legální produkce zvukových záznamů. V celosvětovém měřítku sdružuje cca 1500 výrobců zvukových záznamů z více než 70 zemí světa.

IFPI v ČR intenzivně spolupracuje na projektu protipirátské činnosti a sdružuje naše přední vydavatele. IFPI pomáhá i při prosazování práv na půdě parlamentu právě díky svému mezinárodnímu statutu.

Jak se stát zastupovaným ve společnosti Intergram

Každý umělec či vydavatel má možnost stát se zastupovaným tak, že podepíše smlouvu o zastupování. Tato smlouva mu pak zaručuje, že jeho zaznamenané výkony, které budou veřejně užívány, dostane proplacené na základě rozúčtovacího řádu společnosti, který schvaluje valná hromada. Podle autorského zákona mají na proplácení odměn nárok dědicové ještě padesát let po smrti zastupovaného.

Intergram mimo zákonem danou kolektivní správu spravuje práva pouze v případě, že je umělec sám neposkytnul někomu jinému – obvykle výrobci zvukového nebo zvukově obrazového záznamu.

Jednou z využívaných variant proplácení odměn pro hudební skupiny a jejich členy je statut důvěrníka. Ten může být jednotlivými členy kapely pověřen na základě plné moci k přerozdělování odměn Intergramu. Výhodou bývalo, že se hudebník nemusel o nic starat a důvěrník mu poslal část z honoráře určeného pro hudební těleso jako celku. Nevýhodou je, že když odejdete ze skupiny nebo se celá rozpadne, ztrácíte kontrolu nad odměnami pro skupinu, a tedy i pro sebe. I jako pro člena skupiny je výhodné mít podepsanou smlouvy na jméno. Nemusíte se o nic starat (kromě podpisu) a dostáváte své odměny i v případě změny působení v souborech.

Členství v Intergramu

Členství v Intergramu není rozděleno na zastupovaného a člena jako v OSA. Každý člen s podepsanou smlouvou má stejné výhody a požitky. Rozdíl však nastává, když se jedná o hlasovací právo na Valné hromadě – pokud jste umělec a váš příjem od Integramu dosáhl v posledním účtovacím období 5 000 Kč a více, jste členem s právem hlasovacím. Výrobce audio nahrávek musí dosáhnout na 150 000 Kč za stejné období, aby měl toto právo. Příjem výrobců zvukově-obrazových děl pak

Kdo je tzv. společný zástupce souboru?

Společný zástupce (dříve důvěrník) je osoba, která zastupuje kapelu při jednání s Intergramem. Dodává Intergramu seznam jmen hudebníků podílejících se na nahrávce, podepisuje smlouvy (po dodání plné moci od zbytku muzikantů). Od Intergramu inkasuje podle rozúčtovacího řádu peníze a ty má za úkol rozdělit mezi hudebníky. Je jím především umělecký vedoucí tělesa nebo zmocněnec na základě plné moci udělené písemně nadpoloviční většinou členů tělesa. musí dosáhnout na 50 000 Kč. Členy bez hlasovacího práva jsou všichni ostatní členové Intergramu. Ekonomickou i strukturální politiku Intergramu tak určují a schvalují ti, kteří přinášejí společnosti příjem.

Zdroj ke stažení: Muzikantův průvodce byrokracií, SAI