Veřejné užívání autorských děl a uměleckých výkonů dosahuje v dnešní době takové míry, intenzity a rozsahu, že umělci nemají žádnou šanci ohlídat či monitorovat užívání svých děl (ať už jde o vysílání hudby v rádiu nebo v restauracích, půjčování knih v knihovnách nebo vysílání pořadů v televizi apod.). Z těchto praktických důvodu existují organizace sdružující autory a jiné nositele chráněných práv, které kolektivní či hromadnou správu práv z pověření Ministerstva kultury ČR provádějí. Oficiálně se jim říká kolektivní správci.

Kolektivními správci jsou obvykle soukromé spolky, jimž bylo v mnoha zemích k vykonávání kolektivní správy státními orgány ze zákona přiřknuto monopolní postavení. Svou povahou představují jakési odborové solidární uskupení autorů hájící své zájmy vůči hospodářsky silnějším uživatelům děl k rozmnoženinám, veřejným produkcím a rozhlasovému šíření autorských děl, uměleckých výkonů a dalších předmětů ochrany.

CO PŘESNĚ JE KOLEKTIVNÍ SPRÁVA?

Kolektivní správou se rozumí nepřímé zastupování většího počtu osob k jejich společnému prospěchu, a to při výkonu jejich majetkových práv k dílům, uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, pokud jiný než kolektivní výkon těchto práv je neúčelný nebo nehospodárn&yacut

Zbytek obsahu je pouze pro přihlášené

Přihlásit | Registrovat